Buscador

Ajuntament de Calonge

Portal web municipal

Ordenances fiscals

Estás en:


Data Document Enllaç
01/01/2019IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
01/01/2019IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
01/01/2019IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
01/01/2019IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
01/01/2019IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
01/01/2019ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
01/01/2019ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS
01/01/2019PREU PÚBLIC ACTIVITATS JOVENTUT
01/01/2019PREU PÚBLIC PER CUSTÒDIA D'ANIMALS
01/01/2019PREU PÚBLIC FIRES
01/01/2019PREU PÚBLIC PER INSERCIÓ D'ANUNCIS
01/01/2019PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI
01/01/2019PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ACTIVITATS D'ANIMACIÓ
01/01/2019PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CASAL D'ESTIU
01/01/2019PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA MUNICIPAL DE CALONGE
01/01/2019PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA BRIGADA I UTILITZACIÓ DE MATERIAL D'OBRES MUNICIPAL
01/01/2019PREU PÚBLIC DELS SERVEIS D'ESPORTS
01/01/2019PREUS PÚBLICS UTILITZACIÓ PALAU FIRAL I VIVER
01/01/2019PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE PUBLICACIONS
01/01/2019PREU PÚBLIC SERVEI BIBLIOTEQUES
01/01/2019PREUS PÚBLICS DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
01/01/2019PREUS PÚBLICS CURSOS PROMOCIÓ LOCAL
01/01/2019REGLAMENTACIÓ GENERAL PREUS PÚBLICS
01/01/2019TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS
01/01/2019TAXA ESCOLA ADULTS
01/01/2019TAXA PER LLAR INFANTS
01/01/2019TAXA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL
01/01/2019TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES
01/01/2019TAXA PEL SERVEI DE CONTROL I TINENÇA D'ANIMALS
01/01/2019TAXA PELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES
01/01/2019TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LOCALS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
01/01/2019TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC

| © 2019 AJUNTAMENT DE CALONGE Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Portal web. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

Ajuntament de Calonge - Pl. de la Concòrdia, 7. 17251 Calonge - tel. 972 660 375

estadisticas