Buscador

Ajuntament de Calonge

Portal web municipal

Ordenances fiscals

Estás en:


Data Document Enllaç
01/01/2018IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
01/01/2018IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
01/01/2018IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
01/01/2018IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
01/01/2018IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
01/01/2018ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
01/01/2018ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS
01/01/2018PREU PÚBLIC ACTIVITATS JOVENTUT
01/01/2018PREU PÚBLIC PER CUSTÒDIA D'ANIMALS
01/01/2018PREU PÚBLIC FIRES PROMOCIÓ ECONÒMICA
01/01/2018PREU PÚBLIC PER INSERCIÓ D'ANUNCIS PROMOCIÓ ECONÒMICA
01/01/2018PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI
01/01/2018PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ACTIVITATS D'ANIMACIÓ
01/01/2018PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CASAL D'ESTIU
01/01/2018PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA MUNICIPAL DE CALONGE
01/01/2018PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA BRIGADA I UTILITZACIÓ DE MATERIAL D'OBRES MUNICIPAL
01/01/2018PREU PÚBLIC DELS SERVEIS D'ESPORT
01/01/2018PREUS PÚBLICS UTILITZACIÓ PALAU FIRAL I VIVER
01/01/2018PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE PUBLICACIONS
01/01/2018PREU PÚBLIC SERVEI BIBLIOTEQUES
01/01/2018PREUS PÚBLICS DE L'ÀREA DE CULTURA
01/01/2018PREUS PÚBLICS CURSOS PROMOCIÓ ECONÒMICA
01/01/2018REGLAMENTACIÓ GENERAL PREUS PÚBLICS
01/01/2018TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS
01/01/2018TAXA ESCOLA ADULTS
01/01/2018TAXA PER LLAR INFANTS
01/01/2018TAXA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL
01/01/2018TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES
01/01/2018TAXA PEL SERVEI DE CONTROL I TINENÇA D'ANIMALS
01/01/2018TAXA PELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES
01/01/2018TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LOCALS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
01/01/2018TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC

| © 2018 AJUNTAMENT DE CALONGE Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Portal web. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

Ajuntament de Calonge - Pl. de la Concòrdia, 7. 17251 Calonge - tel. 972 660 375

estadisticas