Buscador

Ajuntament de Calonge

Portal web municipal

Estás en:

Prevenció d'incendis

El municipi de Calonge es troba situat al bell mig de la Costa Brava. Es tracta d'un municipi costaner amb el seu nucli històric de Sant Antoni, però d'altra banda afronta una superfície molt extensa en el rerepaís limitant amb el massís de les Gavarres. És doncs, des d'aquesta vessant, una localitat que presenta diverses urbanitzacions aïllades que confronten amb masses forestals, atenent un alt risc d'incendi forestal per la proximitat dels boscos a les zones urbanitzades -ja va ser així considerat, municipi d'alt risc, en el Decret  64/1995.

Urbanitzacions i instal·lacions incloses al plànol de delimitació afectades per la Llei 5/2003 d'incendis forestals

Les urbanitzacions i instal·lacions d'alt risc d'incendi a Calonge afectades per la normativa que es relaciona a continuació, són:

* Rio de Oro
* Mas Pere
* Puig Rossell
* El Molí de Vent
* Puig Ventós
* Riufred
* Mas Ambrós
* Puig Tomàs
* Torrent d'en Simonet
* Mas Toi
* Vescomtat de Cabanyes
* Riera de Cabanyes
* Mas Pallí dels Vilars
* Mas Pallí del Vilars II
* Nord-Oest de Treumal
* Treumal de Dalt
* Treumal
* Treumal de Baix
* Font Romà de Treumal
* Castell Madelaine
* Torre Valentina
* Mas Vilar de la Mutxada
* El Ronquillo-Les Pedreres
* Finca Verd
* Parc Sant Daniel
* Polígon Verd
* Urbanització Sant Daniel
* Barri de Sant Daniel
* Puig Ses Forques
* Jardins de Palau
* Puig d'en Belitrà

Les instal·lacions:

* Càmping Internacional
* Càmping Cala Gogo
* Càmping Treumal
* Parc d'Activitats Econòmiques (PAEC)
* Benzinera de l'Illa
* Benzinera de Treumal

Franges forestals

 

Normativa i obligacions legals

Diferent normativa d'àmbit català recull les obligacions en matèria d'incendis forestals, sobretot aquelles que incideixen en les mesures de prevenció dels mateixos. La llei  5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata de la trama urbana.
A tall informatiu aquestes urbanitzacions, edificacions i instal·lacions han de preveure les mesures de prevenció d'incendis forestals recollides en l'article 3 de la Llei 5/2003:
"a) Assegurar l'existència d'una franja de protecció exterior de vint-i-cinc metres d'amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les característiques que s'estableixin per reglament.
b) Mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida., d'acord amb el  que disposa la lletra a.
c) Elaborar un pla d'autoprotecció contra incendis forestals que s'ha incorporar al pla d'actuacions municipal, d'acord amb el Pla de protecció civil d'emergències per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT), segons el que estableix la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
d) Disposar d'una xarxa d'hidrants homologats per a l'extinció d'incendis que compleixi les característiques establertes per decret.
e) Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d'accés, i les cunetes.

2. S'han de regular per reglament la retirada i l'eliminació de les restes vegetals procedents de la poda i la neteja".

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals
Estableix els períodes hàbils per encendre foc en terrenys forestals i en la franja de 500m al seu voltant, en general per a qualsevol any, tot i que cal consultar si s'ha resolt prendre alguna mesura més restrictiva en el cas de ser un any amb alguna incidència meteorològica, per exemple anys de sequera, en què les períodes hàbils són més curts.:
Períodes hàbils per encendre foc
* Mesures del 16 d'octubre al 14 de març:
 Es pot encendre foc fent arribar a l'Ajuntament de Calonge un model de comunicació per escrit.
* Mesures del 15 de març al 15 d'octubre:
En els terrenys forestals siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, resta prohibit: 
a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat.
Especialment no es podrà: 
Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
Excepció: el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà concedir autoritzacions per a fer alguna de les activitats relacionades.
Per obtenir l'autorització caldrà seguir la tramitació següent: 
a) Les persones que hagin de fer foc presentaran la seva sol·licitud amb indicació del motiu i del lloc on s'ha de fer a l'ajuntament del terme municipal al qual afecti.
b) L'ajuntament, a la vista de les diferents sol·licituds que li siguin presentades, les adreçarà a les oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i proposarà el dia per efectuar tots els focs que s'hagin de realitzar en el seu terme municipal.
c) L'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca donarà, si s'escau, la corresponent autorització, en la qual s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de realitzar la crema i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.
Les autoritzacions per a la utilització de bufadors o similars es tramitaran directament a les oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran suspendre in situ aquestes autoritzacions i prendre les mesures complementàries a què fa referència l'article 14.3 d'aquest Decret.
* Mesures especials entre el 15 de juny i 15 de setembre, període d'alt risc d'incendi forestal
Excepte autorització expressa i excepcional del director general del Medi Natural, no s'autoritzaran treballs que generin restes vegetals i quedaran en suspens les autoritzacions que es preveien.
Per saber exactament quina és la situació per encendre foc, consulteu la pàgina web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat  :

Pla d'autoprotecció:
El Pla d'Autoprotecció és una eina molt interessant i d'obligat compliment, per a les urbanitzacions afectades, per tal de coordinar les actuacions en situació d'emergència en cas d'incendi forestal.
La urbanització estableix quin és el protocol d'evacuació, quins són els recursos disponibles per a l'extinció d'incendis, conté un cens d'habitatges i habitants amb aquelles persones amb dificultat de mobilitat, ...

Consells per actuar en cas d'incendi
Participació de l'Ajuntament de Calonge a l'ADF Gavarres Marítima

Les agrupacions de defensa forestal són associacions formades per propietaris forestals, grups de voluntaris i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial. Tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals a Catalunya.
Les agrupacions de defensa forestal es varen regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa "Foc Verd" elaborat pel Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
Actualment l'Ajuntament de Calonge col·labora de manera desinteressada amb la recent creada ADF Gavarres Marítima, per tal de definir un equip voluntari que vetlli pels nostres boscos. L'ADF Gavarres Marítima inclou les proteccions dels termes de: Palamós, Calonge, Castell-Platja d'Aro, Sant Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols
Per a més informació sobre les ADF us podeu adreçar a  www.snadf.org
ADF Gavarres Marítima
Responsable: Gaspar Segués
Contacte: Pl. Catalunya s/n- Apt 281- 17246 Santa Cristina d'Aro

Enllaços d'interès

| © 2019 AJUNTAMENT DE CALONGE Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Portal web. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

Ajuntament de Calonge - Pl. de la Concòrdia, 7. 17251 Calonge - tel. 972 660 375

estadisticas